Voorwaarden

[vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690588959{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][trx_sc_content size=”none” number_position=”br” title_style=”default” link_style=”default” class=”p70″][vc_column_text]
Inhoud

Algemene voorwaarden elements of ME

 

Inhoud:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Algemeen
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4. Afspraken bij behandelingen
Artikel 5. Betalingen en tarieven
Artikel 6. Annuleren
Artikel 7. Cadeaubon
Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Klachtenregeling
Artikel 11. Huisregels[/vc_column_text][/trx_sc_content][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_empty_space height=”70px” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690597112{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][trx_sc_content size=”none” number_position=”br” title_style=”default” link_style=”default” class=”p70″][vc_column_text]Artikel 1: Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De praktijk: elements of ME

De behandelaar/begeleider: Marije Ehbel, 

Dienstverlening: behandelingen en begeleidingstrajecten toegepast door M. Ehbel

De opdrachtgever: De wederpartij van M.Ehbel

Vestigingsadres: Schrobbelaarstraat 4B, Delft

VIS: Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (www.iokai-shiatsu.org)

SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (klachten- en geschillenbehandeling – www.scag.nl)

Behandeling: na toestemming van de opdrachtgever, door de behandelaar doen van behandeling, alsmede het verlenen van andere diensten, met inbegrip van het geven van adviezen ten behoeve van de opdrachtgever, waarbij de behandeling kan bestaan uit één specifieke behandelvorm Shiatsu, begeleiding of uit een combinatie van diverse technieken.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en begeleidingstrajecten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.

1.3. Alle dienstverlening wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door elements of ME schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Shiatsu behandelingen door elements of ME vallen niet binnen de vergoeding van een aanvullende verzekering. De behandelaar is nog in opleiding en komt om die reden niet in aanmerking. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf om te bepalen of deze hiermee akkoord gaat.

2.2. De inhoud van de website van elements of ME is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van de praktijk voor shiatsu en begeleiding. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Elements of ME aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op haar website.

2.3. Afspraken voor behandelingen en/of begeleidingstrajecten in één van de praktijklocaties dienen op voorhand gemaakt te worden hetzij telefonisch, persoonlijk of per email en zijn onder vermelding van minimaal uw mailadres. Bij het maken van een afspraak wordt ingestemd met de algemene voorwaarden zoals vermeld in deze voorwaarden en op de website www.elementsofme.nl

2.4. Elements of ME staat voor klanttevredenheid en kwaliteit. Laat het weten wanneer u wensen heeft of als u niet tevreden bent, alleen dan kan er gezocht worden naar een oplossing.

2.5. De behandelaar staat ingeschreven bij de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (onder registratienummer 17092 ), en bij de VIS, Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (als studentlid onder registratienummer S2020274).

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer (elements of ME) tot een enkele dan wel volledige behandeling en/of begeleidingstrajecten.

3.2. Elements of ME is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door elements of ME verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4. Afspraken bij behandelingen en begeleidingstrajecten

4.1. Bij de eerste behandeling wordt bijna altijd een uitgebreide anamnese gedaan en/of een hulpvraag geformuleerd.  Anamnese is een vraaggesprek tussen de opdrachtgever en de behandelaar. Daarnaast vindt er ook een diagnostisering plaats zoals dit binnen de iokai Shiatsu gebruikelijk is. Mocht er sprake zijn van alleen een begeleidingstraject wordt een een hulpvraag geformuleerd.

4.2. Het is voor uw welzijn van belang om voorafgaande de behandeling en/of begeleidingstraject op een eerlijke wijze alle relevante informatie te verstrekken zodat een behandeling en/of yogasessie verantwoord kan plaatsvinden. Bij eventuele contra-indicatie zal geen behandeling en/of begeleidingstraject plaatsvinden en in overleg nadere afspraken met u gemaakt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid!

4.3. Speciaal voor dames: vertel het uw behandelaar/docent altijd als u (vermoedt) zwanger bent (te zijn), een borstoperatie hebt gehad en/of er lymfe zijn verwijderd! Dit heeft namelijk gevolgen voor de behandeling die u kunt ondergaan. U kunt zeer zeker behandeld worden, maar in de behandeling dient hiermee rekening te worden gehouden.

4.4. Voor iedere volgende behandeling en/ of binnen het begeleidingstraject vindt een kort gesprek plaats waarin gevraagd wordt naar de effecten van de voorgaande behandeling(en) en uw algehele gezondheid op dat moment.

Artikel 5. Betalingen en tarieven

5.1. Bij voorkeur betalen via overschrijving per bank of als dat afgesproken is via andere vormen. Gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen.

5.2. Na de behandeling en/of begeleidingstrajecten ontvangt u de factuur per email.

5.3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de afgesproken betalingstermijn van 14 dagen, behoudt elements of ME zich het recht voor de (verdere) behandeling te staken dan wel op te schorten. Indien tijdige betaling achterwege blijft is elements of ME gerechtigd om de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het moment van betaling. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.4. elements of ME vermeldt alle tarieven van behandelingen en/of behandelingstrajecten voor particuliere opdrachtgeveren op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Voor zakelijke klanten geldt een op aanvraag overeengekomen tarief (excl. BTW).

5.5. elements of ME behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.

5.6. elements of ME is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen en/of behandelingstrajecten, deze kenbaar te maken aan zijn/ haar opdrachtgevers.

5.7. Vergoeding van de door elements of ME geannuleerde afspraak, is voor beide partijen niet van toepassing. Bij het annuleren van de afspraak door elements of ME, wordt het door de opdrachtgever (indien) betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door elements of ME.

Artikel 6. Annuleren

Indien een door u gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 48 uur van te voren afgezegd of verzet te worden. Is dit niet het geval dan is elements of ME gerechtigd het behandeltarief toch bij u in rekening te brengen.

Artikel 7. Persoonsgegevens en privacy

7.1. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreert elements of ME uw bijzondere/gevoelige persoons- en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw behandelaar/docent zorgvuldig met deze gegevens om. Zie ook de privacyverklaring.

7.2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen.

7.3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het opdrachtgeverendossier opgeslagen. Wanneer het voor een verdere of complementaire behandeling buiten de praktijk van belang is dat uw gegevens doorgegeven worden, zullen deze pas worden verstrekt (aan de therapeut, behandelaar of arts) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

7.4. Gegevens van opdrachtgeveren worden nooit zomaar aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

7.5. Nadat de opdrachtgever uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen elements of ME deze gegevens in kan zien en voor de wettelijk geldende bewaartermijn opgeslagen.

7.6. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen na schriftelijk verzoek daartoe.

7.7 elements of ME kan c.q. mag van de betrokken opdrachtgever een dossier bijhouden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. elements of ME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat u onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

8.2. elements of ME is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen die u heeft meegenomen tijdens de behandeling 

8.3. Schade welke door een opdrachtgever/ opdrachtgever veroorzaakt is aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door elements of ME of welke bij elements of ME in bruikleen zijn of welke door elements of ME is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.

8.4 elements of ME is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik.

10.1 elements of ME is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan elements of ME kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Klachtregeling

Heeft u klachten waar we samen niet uitkomen? Dan kunt u terecht bij:

– het secretariaat van mijn beroepsvereniging de VIS (Beetslaan 78, 2281 TL Rijswijk, telefoon: 070-3871354, email: vis.secretariaat@iokai-shiatsu.org, www.iokai-shiatsu.org);

– of bij de landelijke, onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl).

Artikel 10. Huisregels

10.1. Op de praktijklocaties (wachtkamer, toiletruimte en behandelruimte) mag niet worden gerookt.

10.2. De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en de opdrachtgever aanwezig zijn. Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de opdrachtgever gevraagd worden. 

10.3. De behandelaar/docent verwijst zo nodig naar de huisarts of naar collega therapeut. 

10.4. Shiatsu is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging ervan.

10.5. In geval van overmacht houdt elements of ME zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

10.6. opdrachtgevers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

10.7. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

10.8. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient opdrachtgever dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelaar, de opdrachtgever behandeld kan worden..

10.9. De behandelaar, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de opdrachtgever respectvol te gedragen en informatie, die niet gewenst is, achterwege te laten.

10.10. In geval van calamiteiten dient de opdrachtgever de aanwijzingen van de behandelaarof de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Artikel 11. Slotbepaling

11.1 Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij elements of ME voor Shiatsu.

11.2 Het logo van elements of ME eigendom van elements of ME.. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

** opgemaakt te Delft op 01-12-2019**

 
[/vc_column_text][/trx_sc_content][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row]