van elements of me

PRIVACYBELEID

In deze verklaring leest u hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens. Dit
privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van
persoonsgegevens die door elements of me worden verzameld en
vastgelegd.

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

elements of me verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant/cliënt
bent bij elements of me en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Datum van afspraak/dienstverlening/behandeling/koop van het
product
– In geval van Shiatsu Therapie: cliëntdossier (hierin opgenomen zijn de
bijzondere gegevens, achtergrond- en behandelinformatie. Voor meer
informatie zie het document Verwerkingsregister onderaan de website)

Met welke doelen en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

elements of me verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– verzenden nieuwsbrief/ sparkle post;

– het opstellen van facturen;
– contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de
(behandel)overeenkomst en/of dienstverlening uit te kunnen voeren,
– in geval van Shiatsu Therapie het aanleggen van een cliëntdossier
(wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige
BehandelingsOvereenkomst, de WGBO1). Uw cliëntdossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
elements of me verwerkt ook persoonsgegevens als ik daar wettelijk toe
verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn
belastingaangifte.
Via deze link kunt u in begrijpelijke taal lezen wat de WGBO inhoudt.
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo
Liever een andere site maar weet niet zo goed wat een degelijke site is

HOE EN WAAR IK GEGEVENS OPSLA

elements of me gebruikt een afgesloten kast om uw papieren Shiatsu
cliëntdossiers in op te slaan, een MacBook Pro met het
beveiligingsprogramma om uw digitale persoonsgegevens (zoals nota’s)
te beschermen, MailBleu en via app suite voor het e-mailverkeer met u,
WordPress om de website vorm te geven en Hostnet (SSL gecertificeerd)
om te hosten.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

elements of me bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld en zolang de wet dat van mij eist, bijvoorbeeld ten
behoeve van de belastingdienst. Uw persoonsgegevens voor de fiscus
worden, zoals de wet vereist, 7 jaar bewaard. De gegevens in het Shiatsu
cliëntdossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen en draag zorg dat
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. In de regel deel ik
uw persoonlijke en bijzondere gegevens niet met derden, tenzij ik
daarvoor uw expliciete toestemming heb gekregen. Als uw behandelend
Shiatsu Therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim).
De gegevens uit uw Shiatsu cliëntdossier kunnen voor de volgende
doelen gebruikt worden:
– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit
gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit
gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
financiële administratie door mij of de boekhouder.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

Als u de website voor het eerst bezoekt wordt u gevraagd om via een
opt-in uw cookievoorkeuren aan te geven. elements of me gebruikt
technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. elements of me gebruikt Google Analytics en Adwords om
statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy
te beschermen worden IP-adressen geanonimiseerd. Indien u bij de opt-
in toestemming heeft gegeven voor deze statistische cookies en u wenst
zich alsnog af te melden, dan kan dat via Disable Google Analytics. In het
algemeen kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door elements of me. Hierbij in
acht nemend dat gehele verwijdering niet altijd mogelijk is in verband
met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de
belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een
computerbestand of via de post naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar me@elementsofme.nl. Ik reageer
zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Elements
of me wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

HOE IK UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Elements of me neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Hoe ik dat doe, staat op de vorige pagina’s toegelicht.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
me@elementsofme.nl
Ingangsdatum
** opgesteld te Delft op 01-06-2021 **